Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Różnice w interpretacji: Kwalifikowanie wydatków ponoszonych w związku z windykacją wierzytelności.
 
   
      Prawo: zmiany, interpretacje, komentarze


Różnice w interpretacji: Kwalifikowanie wydatków ponoszonych w związku z windykacją wierzytelności.

2006-02-01

Różnice w interpretacji: Kwalifikowanie wydatków przedsiębiorcy ponoszonych w związku z windykacją wierzytelności.

Istnieją dwa rozbieżne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca kwalifikacji wydatków (ryczałtu i prowizji) ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu wynagrodzenia firm windykacyjnych:

Wyrok NSA z 15.X.1998 r. (sygn. Akt I SA/Po 173/98), gdzie stwierdzono, że: wydatki związane z windykacją są kosztami uzyskania przychodu także wtedy, gdy windykację prowadził inny podmiot niż komornik sądowy.

Wyrok NSA z 02.XII.2002 r. (sygn. Akt I SA/Ka 1825/01): gdzie stwierdzono, że: wydatki poniesione w związku ze zleceniem specjalistycznej firmie wykonanie usług windykacyjnych nie są związane z przychodem a więc nie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

W sprawie wypowiedziało się również Ministerstwo Finansów, które w piśmie z 11.03.2004 r. (PB3-580/8214-56/HR/04) wskazało, że poniesione koszty windykacji mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodu, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art 15 ust. 1 updop.

Warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z windykacją należności jest więc:
  • wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem tego wydatku a uzyskaniem przychodu

  • udowodnienie zasadności poniesionego wydatku

  • należyte udokumentowanie przeprowadzonych czynności (raporty firm windykacyjnych, dokumenty wygenerowane w toku postępowania, notatki ze spotkań oraz rozmów telefonicznych, protokoły i inne)

Szczególnego znaczenia nabiera dokumentacja z przeprowadzonych czynności windykacyjnych w przypadku nieskuteczności postępowania.

Z dokumentacji tej powinno wynikać jasno, że działania windykacyjne zostały faktycznie podjęte i że były prowadzone jedynie w celu wyegzekwowania należności oraz były one adekwatne do sytuacji.

Kosztem uzyskania przychodu są bowiem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów (wyrok NSA z 13.03.1998 r. sygn akt SA/Lu 230/97).

Opracował: eg

Prezentowane opracowanie jest jedynie opinią autora. Parytet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników podjęte na jej podstawie.
Wobec rozbieżności interpretacyjnych w konkretnej sprawie należy rozważyć wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w wydanie tzw. wiążącej interpretacji podatkowej.


Powrót do listy grup  |  Powrót do listy aktualności grupy